T Strike - 2-3/4"

ANSI Strike - 4-7/8"
ASA Strike